SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Instagram Asistan uygulamasını (“YAZILIM”) kullanmadan önce bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin (“Sözleşme”) hüküm ve koşullarını dikkatlice okuyun. Bu, hukuki olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Elektronik olarak onay vererek veya YAZILIM’ı yükleyerek veya kullanarak, kendiniz ve temsil ettiğiniz her türlü kişi veya kurum (toplu olarak “Siz“) adına bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş olmaktasınız. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiyorsanız yükleme işlemine devam etmeyin, YAZILIM’ı kullanmayın ve elinizdeki ya da kontrolünüz altındaki tüm YAZILIM kopyalarını silin veya imha edin.

SATICI, istediği zaman tarafınıza bu Sözleşmeye uygun bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmede değişiklik yapabilir; bildirim tarihinden sonraki en az 30 gün içerisinde ilgili YAZILIM’ı kullanmaya devam etmeniz bu Sözleşmede yapılan değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. SATICI, daha önce edinmiş olduğunuz YAZILIM’ı kullanmaya devam etmeniz için değiştirilen Sözleşmeyi kabul etmenizi zorunlu tutabilir. Değiştirilen Sözleşmeyi kabul etmeyi reddederseniz SATICI etkilenen YAZILIM’ı kullanmanızı sonlandırabilir; bu durumda YAZILIM kullanım süresinin dolmamış veya kullanılmamış kısmı için ödemiş olduğunuz bölümü bakımında para iadesi alamazsınız.

1. LİSANS
SATICI, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmeniz koşuluyla, kararlaştırılmış sürenin her türlü uzatma ve yenilemeleri de dahil olmak üzere satın alma sürecinde kararlaştırılmış süre boyunca (“Kullanım Süresi”), YAZILIM’ı kullanmanız için size özel olmayan bir lisans vermektedir.

2. YAZILIMIN İZİN VERİLEN KULLANIMI
2.1. YAZILIM’ı, YAZILIM’a uygun sadece 1(bir) kişisel bilgisayarda kullanabilirsiniz.

2.2. YAZILIM’ın bir adet yedek kopyasını oluşturabilirsiniz.

2.3. YAZILIMI TEKRAR SATILMASI VEYA DAĞITILMASI BU SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ BİR İHLALİNİ OLUŞTURUR VE YÜRÜRLÜKTEKİ TELİF HAKKI YASALARINA AYKIRI OLABİLİR.

3. GÜNCELLEMELER
SATIC, Kullanım Süresi boyunca zaman zaman, ayrıca izin veya onayınızı almaksızın, YAZILIM için yükseltme veya güncelleme veya yenileme (“Güncelleme”) uygulayabilir ve böyle bir uygulamanın sonucu olarak ilgili YAZILIM’ı bu Güncelleme tamamen yükleninceye veya etkinleştirilinceye kadar kullanamayabilirsiniz. Her Güncelleme, bu Sözleşme kapsamındaki tüm amaçlar için “Çözümün” bir parçası sayılır. Güncellemeler, bir Çözümün sunduğu belirli özellikler veya işlevler için eklemeler ya da çıkarmalar içerebilir veya işlevi tamamen değiştirebilir; güncellenen YAZILIM’ın içeriğinin, özelliklerinin ve işlevselliğinin belirlenmesi tamamen SATICI’nın takdirine bağlıdır. SATICI size Güncellemeleri reddetme veya erteleme seçeneği sunmakla yükümlü değildir ancak her durumda YAZILIM’dan azami fayda sağlayabilmek için mevcut tüm Güncellemeleri indirmeniz ve yüklenmelerine veya etkinleştirilmelerine izin vermeniz gerekebilir. SATICI, siz tüm Güncellemeleri kabul edip yükleyinceye veya etkinleştirinceye kadar YAZILIM için destek sağlamayı durdurabilir. SATICI, Güncellemelerin ne zaman uygun olacağını ve uygun olup olmayacağını tamamen kendi takdiriyle belirler ve SATICI’nın size herhangi bir Güncelleme sunma yükümlülüğü yoktur. SATICI, en yeni sürüm haricindeki herhangi bir YAZILIM sürümüne yönelik Güncellemeleri YAZILIM’ın kullanımını destekleyen Güncellemelerin sağlanmasını kendi takdiriyle durdurabilir.
4. MÜLKİYET HAKLARI
4.1. YAZILIM, SATICI’nın fikrî mülkleridir ve yürürlükteki telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve YAZILIM’ın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan başka yasalarca korunmaktadır. YAZILIM’ın yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodu SATICI’ya ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir. SATICI’ya YAZILIM ile ilgili olarak ilettiğiniz yorumlar ve öneriler kapsamında olmak üzere, SATICI’ya bu tür yorumları ve önerileri, size başka bir ücret ödemeksizin, saklama veya kullanma için onayınız olmaksızın, saklama ve mevcut veya gelecekteki ürünlerinde ve hizmetlerinde herhangi bir amaçla kullanma hakkı ve lisansı vermektesiniz.
4.2. YAZILIM’a sahip olmanız veya YAZILIM’ı kullanmanız, bu Sözleşmede belirtilmiş olanlar dışında, size YAZILIM’da fikrî mülkiyet hakları bakımından herhangi bir hak veya unvan sağlamaz. YAZILIM’daki tüm haklar, ilgili telif hakları, patentler, ticaret sırrı hakları, ticari markalar ve diğer fikrî mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere SATICI tarafından saklı tutulmaktadır.

5. KISITLAMALAR
5.1. YAZILIM’ı, bu Sözleşmenin 2. Bölümünde belirtilen durumlar haricinde kopyalayamaz veya kullanamazsınız. Aşağıdaki maddelerde belirtilen eylemleri yapamaz ve üçüncü tarafların yapmasına izin veremezsiniz:
5.1.1. herhangi bir yetkilendirme kodu, lisans numarası, kullanıcı adı/şifre kombinasyonu veya SATICI tarafından YAZILIM ile bağlantılı olarak sağlanan diğer bir etkinleştirme kodu veya numarasının (“Etkinleştirme Kodu”) Geçerli Koşullarda belirtilen bilgisayar sayısından daha fazla bilgisayarda kullanımı;

5.1.2. herhangi bir Etkinleştirme Kodunun SATICI veya SATICI’nın yetkili temsilcileri dışında herhangi bir tarafa açıklanması;

5.1.3. kanunen açıkça izin verilen durumlar dışında: (i) YAZILIM’ın veya YAZILIM’ın herhangi bir bölümünün ters mühendisliğe tabi tutulması, parçalara ayrılması, kaynak koda dönüştürülmesi, tercüme edilmesi, yeniden oluşturulması, dönüştürülmesi veya çıkarılması (ilgili tüm Kötü Amaçlı Kod (aşağıda tanımlandığı gibi) imzaları ve Kötü Amaçlı Kod tespit rutinleri dahil); veya (ii) YAZILIM’ın değiştirilmesi, tadil edilmesi veya herhangi bir diğer değişime maruz bırakılması (ilgili tüm Kötü Amaçlı Kod imzaları ve Kötü Amaçlı Kod tespit rutinleri dahil). “Kötü Amaçlı Kod” otomatik olarak veya belirli bir olayın gerçekleşmesi üzerine ya da sizin belirli bir eylemde bulunmanız veya bulunmamanız üzerine veyahut herhangi bir kişi veya kuruluşun talimatı ya da kontrolü ile: (a) yazılım, hizmet, cihaz, mülk, ağ veya verinin çalışmasını aksatmayı; (b) herhangi yazılım, hizmet, cihaz, mülk, ağ veya verinin imhasına, değiştirilmesine, silinmesine, zarar görmesine sebep olmayı veya başka türlü çalışmasının aksamasına veya bozulmasına sebep olmayı; veya (c) herhangi kişi veya kurumun, herhangi yazılım, hizmet, cihaz, mülk, ağ veya veriye ulaşması veya kontrolü ele geçirmesi yahut yok etmesi, değiştirmesi, silmesi, hasar vermesine veya herhangi yazılım, hizmet, cihaz, mülk, ağ veya verinin herhangi bir bölümünün çalışmasını başka türlü aksatmasına veya bozmasına izin vermeyi amaçlayan veya bu amaçla tasarlanmış herhangi bir kod, özellik, rutin veya cihaz, ve herhangi bir bilgisayar virüsü, solucanı, tuzak kapısı, gizli kapı, saatli bomba, kötücül program, veya yazılım kilidi veya parola kontrol, ana işlemci seri numarası kontrolü, süreye bağlılık gibi mekanizmalar veya bu tanımda açıklanan hususları olanaklı kılmayı amaçlayan veya olanaklı kılmak için tasarlanmış bir başka kod anlamına gelir (Java uygulamaları, ActiveX kontrolleri, senaryolaştırma dilleri, tarayıcı eklentileri veya itilen içerik dahil).

5.1.4. Sizinle SATICI arasındaki bir dağıtım sözleşmesi, bayi sözleşmesi veya diğer bir sözleşmeyle yetkilendirilmediği müddetçe, YAZILIM’ın yayınlanması, yeniden satılması, dağıtılması, yayımlanması, nakledilmesi, iletilmesi, rehin verilmesi, kiralanması, paylaşılması veya YAZILIM için alt lisans verilmesi;

5.1.5. Geçerli Koşullarda veya sizinle SATICIarasındaki diğer bir sözleşmede açıkça izin verilmediği müddetçe, YAZILIM’ın bir üçüncü tarafın tesislerinin yönetilmesi için kullanılması veya herhangi bir üçüncü tarafa bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmeti veya uygulama hizmeti sağlayıcısı veya diğer benzeri şekillerde herhangi bir Çözüm için erişim veya kullanım hakkı sağlanması;

5.1.6. YAZILIM’ın aşağıdakiler için kullanılması veya kullanılmaya çalışılması: (i) aşağıdakilere yol açabilecek herhangi bir eylem veya eyleme yardım, veya herhangi bir bilgi, veri veya materyalin yüklenmesi, indirilmesi, yayınlanması, aktarılması, kopyalanması veya depolanması: (A) herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmek; (B) her türlü yasa dışı, zararlı, tehdit edici, istismar eden, karalayıcı veya sakıncalı materyali içermek; (C) başkalarına zarar vermek veya zarar vermeye çalışmak; (D) yasa dışı, zararlı, tehdit edici, istismar eden, taciz edici, haksız, karalayıcı, iftira içeren, küfürlü, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, nefret içeren veya ırk, etnik köken, din veya cinsiyet ayrımı içeren davranışları ve diğer her türlü sakıncalı davranışı teşvik etme veya meydana getirme potansiyeline sahip olmak; (E) yasa dışı faaliyetleri teşvik etmek veya bunlarla ilgili talimatlar içermek, herhangi bir grup veya bireye fiziksel olarak zarar verilmesini teşvik etmek veya hayvanlara zulüm edilmesini teşvik etmek; (F) herhangi bir kişi veya kurumu taklit etmek veya bir kişi veya kurumla olan ilişkiyi yanlış tanıtmak veya (G) herhangi bir sahtekarlık, aldatma veya hırsızlık eylemine yardımcı olmak veya (H) herhangi bir varlık, Cihaz, yazılım, hizmet, ağ veya veriye, bilgisayar korsanlığı, kimlik avı, yanıltıcı e-posta ile veya herhangi bir güvenlik duvarı, şifre koruması veya diğer bilgi güvenliği koruma veya kontrollerini aşmak veya bunları alt etmek dahil herhangi bir şekilde zarar vermek, bunları devre dışı bırakmak veya işleyişlerini bozmak veya bunlara yetkisiz olarak erişim sağlamak, ele geçirmek, kullanmak, kopyalamak, değiştirmek veya imha etmek; (ii) herhangi bir şekilde geçerli herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası kanun veya düzenlemeyi ihlal etmek; (iii) YAZILIM kullanılarak aktarılan herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek için sahte başlıklar oluşturmak veya tanımlayıcıları başka bir şekilde değiştirmek; (iv) her türlü istenmeyen veya izinsiz reklam, tanıtım materyalleri, “istenmeyen e-posta”, “spam”, “zincir mektup” veya “saadet zincirinin” yüklenmesi, paylaşılması, e-posta ile gönderilmesi veya başka bir şekilde iletilmesi; veya (v) veri sahibinin bilgisi ve açık onayı olmadan kişisel bilgilerin toplanması veya saklanması;

5.1.7. YAZILIM, veya söz konusu YAZILIM aracılığıyla depolanan, erişilen veya sağlanan içeriklerle bağlantılı veya bunlarla birlikte çalışan her türlü varlık, Cihaz, yazılım, hizmet, ağ veya veriye bilgisayar korsanlığı, kimlik avı, yanıltıcı e-posta ile veya herhangi bir güvenlik duvarı, şifre koruması veya diğer bilgi güvenliği koruma veya kontrollerini aşmak veya bunları alt etmek dahil herhangi bir şekilde zarar vermek, bunları devre dışı bırakmak veya işleyişlerini bozmak veya bunlara yetkisiz olarak erişim sağlamak;

5.1.8. YAZILIM’ı SATICI’nın önceden yazılı onayı olmadan test etmek veya karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutmak veya test ya da karşılaştırmalı değerlendirme sonuçlarını açıklamak veya yayınlamak; veya

5.1.9. YAZILIM’ın kopyalarının korunmasına ilişkin kontrolleri aşmak veya atlatmak, aşmaya veya atlatmaya çalışmak veya herhangi bir üçüncü tarafın bunları aşmasına veya atlatmasına izin vermek veya yardımcı olmak; veya

5.1.10. SATICI’nın, YAZILIM’ının kabul edilebilir kullanımına ilişkin politikasını ihlal etmek.

6. SINIRLI GARANTİ; SORUMLULUĞUN REDDİ VE HARİÇ TUTULMASI
6.1. Buradaki 6. Bölümün kalan kısmına tabi olmak üzere SATICI, YAZILIM ilk teslim aldığınız tarihten itibaren 30 günlük bir süre boyunca YAZILIM’ı büyük oranda uygun olarak çalışacağını veya çalıştırılacağını garanti etmektedir. Garanti kapsamında işlem talebinde bulunmak için YAZILIM’ı edindiğiniz kaynak tarafından sağlanan talimatları izlemelisiniz. YAZILIM büyük oranda uygun olarak çalışmazsa SATICI’nın tüm ve münhasır sorumluluğu ve sizin de bu garanti kapsamındaki tek ve münhasır başvuru yolunuz, SATICI’nın sunduğu şu seçeneklerle sınırlı olacaktır: (i) YAZILIM’ın yenisiyle değiştirilmesi; veya (ii) Kullanım Süresinin sona ermeyen veya kullanılmayan kısmı için ödediğiniz kullanım ücreti oranında geri ödeme almak için YAZILIM’ın iadesi. Bu garanti yalnızca orijinal halde teslim edilen YAZILIM için geçerlidir ve şunları kapsamaz: (i) Güncellemeler; (ii) YAZILIM’ın aşağıdakilerle birleştirilmesi, çalıştırılması veya kullanılmasından kaynaklı kusurlar: (A) SATICI tarafından sağlanmayan yazılımlar, donanımlar veya başka materyaller; ya da (B) Belgelerde belirtilen SATICI şartlarına uymayan Cihazlar, yazılımlar veya başka materyaller.

6.2. BU SÖZLEŞMEDEKİ BÖLÜM 6.1’DE BELİRTİLENLER HARİCİNDE, SATICI, YAZILIM’I KULLANARAK ELDE EDEBİLECEĞİNİZ PERFORMANS VEYA SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. YAZILIM, BU SÖZLEŞMEDEKİ BÖLÜM 6.1’DE BELİRTİLEN DURUMLAR HARİCİNDE “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR VE SATICI AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL ÖNE SÜRMEMEKTE VE YASALARCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA MEVZUAT, GENEL HUKUK, İÇTİHATLAR VEYA BAŞKA HUKUKİ KURAMLARLA İMA EDİLEN TÜM KOŞULLARI VE GARANTİLERİ -ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, MÜLKİYET HAKKI, TİCARETE UYGUNLUK, UYGUN KALİTE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA EDİLEN GARANTİLER VE KOŞULLAR DA DÂHİL- REDDETMEKTEDİR. SATICI, YAZILIM’IN KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, YAZILIIM’IN HERHANGİ BİR CİHAZDA VEYA HERHANGİ BİR YAPILANDIRMA YA DA DONANIM VE/VEYA YAZILIMLA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINI YA DA ÇÖZÜMÜN İNTERNETTE DEPOLANAN VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN BELİRLİ VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİĞE YÖNELİK TAM KORUMA VEYA BÜTÜNLÜK SAĞLAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR.

6.3. BU SÖZLEŞMENİN BAŞKA HERHANGİ BİR HÜKMÜNE RAĞMEN, SİZE ÜCRETSİZ OLARAK SAĞLANAN YAZILIMLAR (“ÜCRETSİZ”, “DENEME” VEYA “BETA” ÇÖZÜMLERİ OLARAK SAĞLANAN YAZILIMLAR DÂHİL), SATICI TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR GARANTİ, DESTEK YA DA BAŞKA BİR HİZMET OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARIYLA” VE “SUNULDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR.

6.4. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA SATICI, SATICININ KONTROL ETTİĞİ, SATICIYI KONTROL EDEN VEYA SATICI İLE ORTAK KONTROL ALTINDA OLAN HERHANGİ BİR ŞİRKET (TOPLU OLARAK “SATICI GRUBU”) YA DA BUNLARIN İLGİLİ ARACILARI, LİSANS SAHİPLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ, ÇÖZÜMÜN AĞLARI ÜZERİNDEN SAĞLANDIĞI GSM OPERATÖRLERİ VE SATICI GRUBUNUN DİĞER İŞ ORTAKLARI (TOPLU OLARAK “SATICI ORTAKLARI”) SİZE KARŞI YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA SORUMLU TUTULAMAZ:

6.4.1. NEDEN YA DA SORUMLULUK KURAMINA BAKILMAKSIZIN, DOLAYLI, DOLAYISILA GERÇEKLEŞEN, ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL YA DA ÖRNEK NİTELİĞİNDEKİ ZARARLAR VEYA KAYIPLAR;

6.4.2. İŞ, KÂR YA DA GELİR KAYBI, GİZLİLİĞİN KAYBI, YAZILIM’IN KULLANIM KAYBI, BOŞA GİDEN HARCAMALAR, YEDEK MAL, HİZMET VEYA DİJİTAL ÜRÜN TEDARİKİ İÇİN GEREKEN MALİYETLER, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, HERHANGİ BİR BİLGİNİN VEYA VERİNİN (BOZULMASI VEYA KULLANILAMAMASI DA DÂHİL) İZİNSİZ AÇIKLANMASI VEYA KAYBI (YUKARIDAKİ KAYIPLAR, ZARARLAR, MALİYETLER VEYA HARCAMALARDAN HERHANGİ BİRİ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KAYIP VEYA ZARAR OLSA DA); VEYA

6.4.3. BU SÖZLEŞMEDEN VEYA BURADA SAĞLANAN YAZILIM’DAN KAYNAKLI MADDİ VEYA MADDİ OLMAYAN TÜM KAYIP VE ZARARLAR;


SATICI BÖYLE BİR KAYIP VEYA ZARAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ. BU SÖZLEŞMEDE VEYA BAŞKA BİR YERDE AKSİNE HERHANGİ BİR HÜKÜM BULUNSA BİLE, SATICI, SEBEBİ NE OLURSA OLSUN, YAZILIM TARAFINDAN VEYA YAZILIM İLE İLİŞKİLİ OLARAK İLETİLEN, ALINAN VEYA BARINDIRILAN VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİKLERE YÖNELİK YETKİSİZ ERİŞİM, BOZULMA, KULLANILAMAMA, SİLİNME, ÇALINMA, TAHRİP OLMA, DEĞİŞTİRİLME, AÇIĞA VURULMA VEYA KAYIP GİBİ DURUMLARDAN KAYNAKLI HERHANGİ BİR (DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI) KAYIP VEYA ZARAR NEDENİYLE SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, SATICI’NIN YAZILIM VEYA BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARAR İÇİN SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI TOPLAM NİHAİ SORUMLULUĞU, HİÇBİR DURUMDA: (I) BEŞ TÜRK LİRASINDAN (5,00 ?) VE (II) KULLANIM SÜRESİNİN HEMEN ÖNCESİNDEKİ 12 AY İÇİN ÖDEDİĞİNİZ KULLANIM ÜCRETLERİ TUTARINDAN DAHA YÜKSEK OLANINI AŞMAYACAKTIR.

6.5. SATICI’NIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN BU SÖZLEŞMEDEKİ HARİÇ TUTMALAR VE SINIRLAMALAR AŞAĞIDAKİ DURUMLAR İÇİN POTANSİYEL SORUMLULUKLARINI SINIRLAMAZ:

6.5.1. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ KAPSAM DIŞINDA ÖLÜM, KİŞİSEL YARALANMA, MADDİ MALA ZARAR VEYA DOLANDIRICILIK; VE

6.5.2. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR GEREĞİNCE SINIRLANAMAYACAK VEYA HARİÇ TUTULAMAYACAK DİĞER DURUMLAR.

7. GİZLİLİK; KİŞİSEL BİLGİLERİN VE DİĞER BİLGİLERİN İŞLENMESİ
7.1. Bu Sözleşmede ve Gizlilik Politikasında kullanıldığı haliyle “Veri” terimi, aşağıdaki anlama gelmektedir: (a) Çözümler için sipariş verirken SATICI’ya sağlamış olduğunuz adınız, fatura adresiniz (posta kodu dahil), e-posta adresiniz, telefon numaranız, ödeme kartı veya hesap numaranız, ödeme kartı veya hesap doğrulama kodunuz, ödeme kartı başlangıç ve son kullanım tarihi, SATICI’nın hesabınız için seçtiğiniz hesap şifresi ve SATICI’nın Gizlilik Politikasında tanımlandığı üzere diğer Faturalama Verileri (toplu olarak,“İşlem Verileri”); (b) Cihazınızın markası, modeli, işletim sistemi ve diğer tanımlayıcı ayrıntıları, İnternet hizmet sağlayıcınızın adı, İnternet Protokolü (IP) adresiniz dahil olmak üzere SATICI, tarafından siparişlerinizin ifa edilmesi ve işlenmesi sırasında toplanan bilgiler; ve (c) YAZILIM’ı yüklemenize ve kullanmanıza ilişkin bilgiler ((b) ve (c) toplu olarak, Gizlilik Politikasında “Hizmet Verileri” olarak geçmektedir).

7.2. SATICI, Verilerinizi Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar için kullanmak üzere yetkilendiriyorsunuz. Verilerinizin bu şekilde kullanılmasının Kullanım siparişlerinizin işlenmesini ve karşılanmasını, YAZILIM’ın iyileştirilmesini ve size kullandığınız YAZILIM’a ilişkin bilgiler sağlanmasını ve diğer YAZILIM’ların teklif edilmesini içerdiğini kabul ediyorsunuz. SATICI’nın Verilerinizi, SATICI’nın e-ticaret platformu sağlayıcıları ve ödeme işleyicileri, size SATICI adına destek, hizmet ve Çözümler sağlayan sağlayıcıları ve SATICI’ya YAZILIM ile ilgili satın alma ve çökme analizleri sunan sağlayıcılar gibi SATICI iş Ortaklarıyla paylaşabileceğini kabul ediyorsunuz. Ayrıca, SATICI’nın başka üyesinin isimsiz ve toplu haldeki Verileri trend analizi için üçüncü taraflarla paylaşabileceğini kabul ediyorsunuz.

8. FESİH
8.1. Bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünüzü ihlal etmeniz (2 ve 5 Bölümlerdeki yükümlülüklerinizin ihlali dahil) durumunda, Sözleşme derhal feshedilecek ve Güncellemeleri alma veya Kullanım Süresinin sona ermemiş veya kullanılmamış kısmı için ödediğiniz abonelik ücreti oranında para iadesi alma haklarınızın kaybedilmesiyle sonuçlanacaktır. SATICI, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünüzü ihlalinizin SATICI’nın olumsuz etkilemesi durumunda, yasalar çerçevesinde başka yollara başvurma hakkını saklı tutar. SATICI sorumluluğuna ilişkin bu Sözleşmedeki hariç tutmalar ve sınırlamalar, bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olacaktır.

8.2. SATICI, YAZILIM ile ilgili olarak bu Sözleşmeyi size bildirimde bulunarak istediği zaman derhal feshedebilir ve böyle bir fesih durumunda SATICI’nın tüm ve özel yükümlülüğü ve sizin de tek ve özel çözümünüz, Kullanım Süresinin süresi dolmayan veya kullanılmayan kısmı için ödemiş olduğunuz kullanım ücretleri oranında para iadesi almak ile sınırlı olacaktır. Bu fesih tarihinden itibaren ilgili YAZILIM’ı kullanma hakkına artık sahip olmayacaksınız.

9. BAĞLAYICI TAHKİM SÖZLEŞMESİ VE GRUP DAVASI FERAGATİ
9.1. Bu 9. Bölüm, sizinle SATICI arasında YAZILIM’dan kaynaklanan veya YAZILIM ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir Uyuşmazlık için geçerlidir. 9.Bölümün amaçları bakımından “Uyuşmazlık” terimi, öne sürülen hukuki sebeplerden bağımsız olarak herhangi bir uyuşmazlık, dava veya diğer anlaşmazlıkları ifade etmektedir (bir başka deyişle, diğer olası hukuki nedenler veya yasal dayanaklar arasında sözleşmenin ihlali, yalan beyan veya sahtekârlık, tazmin, haksız fiil (taksir ve kesin ürün sorumluluğu dahil) ve yasa veya düzenlemenin ihlali iddialarını kapsamaktadır).

9.2. Bir Uyuşmazlık durumunda SATICI’ya adınızın, adresinizin ve iletişim bilgilerinizin, Uyuşmazlığa neden olan olguların ve talep ettiğiniz çözümün yazılı bir bildirimi olan bir Uyuşmazlık Bildirimini göndermeniz gerekir. Her türlü Uyuşmazlık bildirimini e-posta yoluyla info@dizaynsite.com adresinden SATICI’ya göndermeniz gerekir (e-postanın Konu satırında Bölüm 9 EULA Kapsamında Uyuşmazlık Bildirimi yazılmalı).

9.3. HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIĞI HERHANGİ BİR MAHKEMEDE ÇÖZMEYE VEYA DAVA ETMEYE YÖNELİK BÜTÜN İŞLEMLER SADECE BİREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR. HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIĞIN BİR GRUP DAVASINDA VEYA ÖZEL TEMSİLCİ GENEL DAVASINDA VEYA TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİNİN TEMSİL YETKİSİYLE HAREKET ETTİĞİ VEYA ETMEYİ TEKLİF ETTİĞİ BİR DAVADA GÖRÜLMESİNİ TALEP ETMEYECEKSİNİZ. HİÇBİR TAHKİM YA DA DAVA, ETKİLENEN TAHKİMLERİN VE DAVALARIN BÜTÜN TARAFLARININ ÖNCEDEN YAZILI ONAYI OLMAKSIZIN BİR BAŞKA DAVA YA DA TAHKİMLE BİRLEŞTİRİLEMEZ.

9.4. Eğer siz ve SATICI herhangi bir Uyuşmazlığı gayri resmi müzakereler ile çözümlemezseniz, bu Uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başka her bir girişim yalnızca Kocaeli/Türkiye mahkemelerince yürütülecektir.

10. GENEL
10.1. Bildirim. Bir Çözümü çalıştırana dek bildirimi almayacak olsanız dahi, SATICI size herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimi, elektronik posta, açılır pencere, bildirim kutusu ya da başka bir yolla iletebilir. Bu bildirim, ne zaman aldığınıza bakılmaksızın, SATICI tarafından size ilk kez YAZILIM yoluyla sunulduğu tarihte yapılmış sayılır.

10.2. Bu Sözleşme Hakkında Sorular. Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız varsa veya SATICI’dan bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız e-posta: info@dizaynsite.com, iletişim bilgilerini kullanarak bize talebinizi yazabilirsiniz.

10.3. Yorumlama. Bu Sözleşmedeki başlıklar Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemez. Herhangi bir cinsiyet ifadesinin kullanımı tüm cinsiyetleri kapsar. Tekil çoğulu ve çoğul da tekili kapsar. Bir kelime veya terim tanımlandığında diğer gramer formları da aynı anlama gelir. “Kapsar” ve “dâhil” kelimeleri, arkalarından “sınırlama olmaksızın” kelimelerinin geldiği şeklinde yorumlanacaktır. YAZILIM’ın “kullanımına” ilişkin herhangi bir referansın, tarafınızca (bağlam aksini gerektirmedikçe) ilgili YAZILIM’ın yüklemesini içereceği varsayılacaktır. Herhangi bir adli takibat veya başka bir durumda, niyet veya yorumlamayla ilgili bir belirsizlik veya soru ortaya çıkması durumunda, bu Sözleşmenin şartlarının taraflarca birlikte yazıldığı yorumu yapılacak ve bu Sözleşmenin hükümlerinin yazımına istinaden taraflardan herhangi biri lehine veya aleyhine hiçbir karine veya kanıtlama zorunluluğu doğmayacaktır.

10.4. Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa kapsamında yasa dışı, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu hükmün Sözleşmenin bir parçasını oluşturmadığı kabul edilecek, ancak bu Sözleşmenin geri kalan kısmı yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş kapsamda geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

10.5. İmkansızlık. SATICI, kısmen ya da tamamen, şebeke arızaları (elektrik dâhil), internet arızası, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi hizmetleri arızası, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi ekipmanları arızası, grevler veya başka iş gücü sıkıntıları (herhangi bir sınırlama olmaksızın, SATICI ile ilgili olarak ortaya çıkan grevler ve başka iş gücü sıkıntıları da dâhil), savaş veya terör eylemleri, hizmet reddi saldırıları veya SATICI’yı etkileyen başka bilgi teknolojisi saldırıları veya ihlalleri, seller, sabotaj, yangın, başka doğal felaketler veya mücbir sebepler ya da SATICI’nın makul kontrolü dışındaki başka herhangi bir sebepten kaynaklanan performanstaki herhangi bir eksiklik veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

10.6. Feragat. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümlerinden herhangi birinin kesin surette ifasında ısrar etmemesi, Sözleşmeye ileride uyumdan bir feragat veya vazgeçme olarak yorumlanmayacak ve Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir şart veya hükmünden feragat etmesi, bu tür bir feragatname ilgili tarafça yazılı ve imzalı olarak sunulmadığı sürece hiçbir amaçla geçerli olmayacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeye yönelik feragati, bu tür bir ihlale yönelik sürekli bir feragat veya bu Sözleşmenin aynı veya diğer hükümlerinin başka ihlallerine yönelik bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.

10.7. Devir. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi, SATICI’nın önceden yazılı onayı olmadığı sürece devredemezsiniz. SATICI, bu Sözleşmeyi sizden önceden yazılı onay almaya gerek duymaksızın, istediği zaman, kendi isteğine bağlı olarak devredebilir.

10.8. Üçüncü Şahıs Lehtar Olmaması. Bu Sözleşmedeki açık veya zımni hiçbir şey, siz, SATICI dışında herhangi bir kişiye, bu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme nedeniyle doğan herhangi bir hak, fayda veya çözüm yolu vermeyi amaçlamaz veya vermez. Siz, SATICI dışında herhangi bir kişi, bu Sözleşmeye istinaden bir dava açamaz. SATICI bu Sözleşme kapsamında, SATICI’nın uğradığı veya maruz kaldığı herhangi bir kayıp, zarar veya talep için hak ve çözüm yolları da dâhil olmak üzere SATICI’nın herhangi bir hak, çözüm yolu, sorumluluk sınırlaması ve hariç tutulma ve yasal savunmalarını yerine getirme hakkına sahiptir (ancak mecbur değildir): (i) bu Sözleşmenin herhangi bir şartına veya hükmüne uymamanızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan; veya (ii) bu Sözleşme uyarınca tazminat ödemeniz gereken durumlar. Bölüm 6.4.1 uyarınca böyle bir kayıp, zarar veya talebe SATICI’nın uğraması veya maruz kalması nedeniyle hiçbir kayıp, zarar veya talep dolaylı, vasıtalı veya arızi olarak hariç tutulmuş sayılmayacaktır.

10.9. İnternet bağlantısı. YAZILIM’ın çalışması için aktif ve istikrarlı bir internet bağlantısı gerekir. Dolayısıyla, sürekli aktif ve istikrarlı bir internet bağlantısına sahip olmak sizin sorumluluğunuzdur.

10.10. Ürün adları. SATICI zaman zaman YAZILIM’ın adını değiştirebilir veya YAZILIM’a uygulanan adı veya logoyu SATICI’nın adıyla veya logosuyla değiştirebilir. Bu değişiklikler, YAZILIM için aboneliğinizi, Kullanım Süresini veya bu Sözleşmeyi değiştirmez ve size YAZILIM aboneliğinizi, Kullanım Sürenizi veya bu Sözleşmeyi feshetmek için herhangi bir hak vermez.